1. ขอบเขตของนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท

1. นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้นำมาใช้เฉพาะกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าของบริษัทมอบให้แก่บริษัท (ได้แก่ ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์ และ อีเมล) ผ่านทางเว็บไซต์นี้ที่ซึ่งได้รับการบริหารและการจัดการโดยบริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) เท่านั้น

2. ในกรณีที่มีการระบุข้อกำหนดหรือเงื่อนไขเป็นอย่างอื่นต่างหากจากนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างชัดเจนบนเว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์อื่นที่เกี่ยวข้องในเรื่องการให้ข้อมูลส่วนบุคคล ให้ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขนั้น ๆ มีผลใช้บังคับ

2. การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

1.1 บริษัทจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เว็บไซต์ เมื่อผู้ใช้เว็บไซต์ทำการลงทะเบียนบนเว็บไซต์เพื่อขอการรับประกันสินค้าจากบริษัท

1.2 เว็บไซต์นี้อาจมีการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลว่าสินค้าใดของบริษัทที่ลูกค้าได้ซื้อและให้ความสนใจ หรือเนื้อหาใดในเว็บไซต์นี้ที่ลูกค้าของบริษัทได้เข้าเยี่ยมชม หรือเว็บไซต์ใดที่ลูกค้าได้เข้าถึงผ่านทางเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์สินค้าและเว็บไซต์นี้ให้เหมาะสมกับความต้องการและการใช้งานของลูกค้า ทั้งนี้ การจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวจะไม่ดำเนินการไปในทางที่จะบ่งเฉพาะถึงลูกค้าแต่ละราย หรือทำให้ลูกค้าบางรายถูกบ่งเฉพาะในกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล

2. วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

2.1 เพื่อการระบุตัวลูกค้าเพื่อประโยชน์ในการให้การรับประกันสินค้าแก่ลูกค้า

2.2 เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลและกำหนดระยะเวลาในการให้การรับประสินค้าแก่ลูกค้าของบริษัท

2.3 เพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างลูกค้าและบริษัท

2.4 เพื่อส่งข้อมูลและข่าวสาร รวมถึงการประชาสัมพันธ์ของทางบริษัทไปยังลูกค้า

ทั้งนี้ การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าโดยบริษัทนั้น จะดำเนินไปเพื่อเฉพาะวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นเท่านั้น เว้นแต่ในบางกรณีที่บริษัทได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งตามกฎหมาย หรือตามมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

3. บริษัทจะไม่เปิดเผยหรือจัดส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากลูกค้าให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

3.1 เมื่อลูกค้าได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทไว้แล้วล่วงหน้า

3.2 เมื่อมีความจำเป็นในการบริหารจัดการตามหน้าที่ให้แก่บริษัทหรือกลุ่มบริษัทในเครือ

3.3 เมื่อบริษัทได้รับข้อสงสัยจากลูกค้าและเห็นสมควรเป็นการเหมาะสมที่จะให้บริษัทหรือกลุ่มของบริษัทในเครือที่เป็นผู้จัดหาสินค้าหรือบริการนั้นเป็นผู้ตอบคำถามของลูกค้า

3.4 เมื่อชื่อของลูกค้า ที่อยู่ หมายเลขบัตรเครดิต และข้อมูลอื่น ๆ ได้ถูกเปิดเผยให้แก่สถาบันทางการเงิน หรือองค์กรอื่น ๆ เพื่อการชำระหนี้จากการที่ลูกค้าสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือใช้บริการอื่น ๆ ที่มีค่าบริการ

3.5 เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกส่งต่อไปยังผู้รับโอนกิจการในกรณีที่มีการโอนถ่ายกิจการอันเนื่องมาจากการควบรวมกิจการ การแยกกิจการ หรือการโอนถ่ายกิจการของบริษัท

3.6 เมื่อมีการเรียกร้องให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้บังคับของกฎหมาย

3.7 เมื่อการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

3.8 เมื่อได้รับการเรียกร้องจากตำรวจ เจ้าพนักงานสอบสวน ศาล หรือหน่วยงานของรัฐอื่นใด ตามกฎหมาย

4. การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับมาจากลูกค้าจะถูกบริหารจัดการอย่างเหมาะสมภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น และหน่วยงานของบริษัทนั้นจะทำหน้าที่ป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นกับข้อมูล เช่น การสูญหาย การลักขโมย การปลอมแปลง หรือการรั่วไหล ไม่ให้มีขึ้น

5. การยืนยัน การแก้ไข และการลบข้อมูลส่วนบุคคล

ในการยื่นข้อสงสัยหรือข้อเรียกร้องถึงบริษัทเพื่อการยืนยัน การแก้ไข การลบ หรือการดำเนินการใด ๆ ต่อข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โปรดติดต่อบริษัทที่เบอร์โทรศัพท์ 02- 2706000

3. ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี

สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี การให้ข้อมูลนั้นจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมด้วย

4. ไม่มีการใช้งาน SSL

บนเว็บไซต์ มีแบบฟอร์มเพื่อการเข้าถึงข้อมูลที่ปราศจากระบบการเข้ารหัสข้อมูล Transport Layer Security ดังนี้ โปรดรับทราบก่อนการใช้งานแบบฟอร์มเพื่อการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวว่า ในการโอนถ่ายข้อมูลสำหรับกรณีนี้จะไม่มีการแปลงข้อมูลเป็นรหัสและมีโอกาสที่บุคคลที่สามจะดักและอ่านข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายได้

5. การใช้งาน Cookies

1. Cookies เป็นกลไกหนึ่งเพื่อการจัดเก็บข้อมูล รวมถึงการบันทึกกิจกรรมการค้นหาเว็บไซต์ของผู้ใช้ เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ เว็บไซต์นี้เมื่อถูกใช้งาน จะส่ง “Send-Only Cookies” ไปยังผู้ใช้งานตามวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์นี้ อาจใช้ Cookies เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (โดยยืนยันว่าจะไม่มีการบ่งเฉพาะตัวผู้ใช้)

1.1 มอบการใช้งาน “Save Password” ให้แก่สมาชิกของเว็บไซต์ เพื่อให้ลูกค้าใส่รหัสประจำตัว (ID) และรหัสผ่าน“Password” ในการเข้าถึงเนื้อหาเว็บไซต์

1.2 ใช้วิเคราะห์การเข้าถึงเว็บไซต์ของลูกค้า เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติการหรือเพื่อระบุสาเหตุของปัญหาบนเว็บไซต์

1.3 เพื่อแสดงสื่อโฆษณาให้เหมาะสมตามความสนใจหรือการใช้งานเว็บไซต์ที่ผ่านมา

1.4 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการบริการ

1.5 เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยในการให้ลูกค้าสามารถกลับเข้ารหัสผ่านใหม่ได้ทันที หลังจากที่ครบระยะเวลาตามที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ บริษัทอาจจัดเก็บและใช้งาน Cookies ผ่านทางบุคคลภายนอกที่บริษัทจัดจ้างเพื่อการนำเสนอสื่อโฆษณา

2. จากการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบนอินเตอร์เน็ทบราวเซอร์ (internet browser) ลูกค้าอาจทำให้ Cookies ไม่สามารถใช้งานได้ หรือตั้งค่าจนทำให้มีคำเตือนแสดงขึ้นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะมีการสร้าง Cookies ขึ้น อย่างไรก็ดี โปรดทราบว่าบริการบางอย่างของเว็บไซต์นี้อาจจะไม่สามารถใช้งานได้หากว่า Cookies ไม่สามารถใช้งานได้

6. การใช้งาน Web Beacon

Web Beacon หรือที่รู้จักกันในนาม GIF หรือ Pixel Tag คือ รูปกราฟฟิกขนาดเล็กที่อาจจะถูกแสดงไว้บนเว็บไซต์ บริษัทจะวิเคราะห์สถานะการเข้าดู Web Beacon ของลูกค้า (ในทางที่ไม่บ่งเฉพาะตัวลูกค้า) เพื่อการพัฒนาเว็บไซต์ และการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า

7. จุดเชื่อมต่อ (Links) บนเว็บไซต์

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะไม่นำไปใช้กับเว็บไซต์อื่นแม้จะได้เชื่อมต่อกับเว็บไซต์นี้ สำหรับข้อมูลในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่น ๆ นั้น โปรดอ้างอิงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้น ๆ

8. การปฏิบัติตามกฎหมาย

ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับมาจากลูกค้า บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

9. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทจะหมั่นตรวจทานมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทและอาจทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อการปรับปรุงและพัฒนามาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

10. ข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว

ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อบริษัทที่เบอร์โทรศัพท์ 02- 2706000

1. ท่านจะต้องลงทะเบียนและสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์นี้ และกรอกข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็น ชื่อรุ่นสินค้า และหมายเลขเครื่องของสินค้าให้ครบถ้วน

2. ท่านจะต้องลงทะเบียนและสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์นี้ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ท่านซื้อสินค้า

3. สินค้าที่จะลงทะเบียนในเว็บไซต์นี้จะต้องเป็นสินค้าที่บริษัทรับประกันเป็นระยะเวลา 1 ปี เท่านั้น

4. ระยะเวลาการรับประกันสินค้าตามรายละเอียดในเว็บไซต์นี้ จะมีระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ท่านซื้อสินค้า

5. การรับประกันจะไม่รวมถึงอุปกรณ์เสริม หรือของใช้สิ้นเปลือง (Consumable) ซึ่งรวมถึงแบตเตอรี่ แฟลช และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ไม่ได้ผลิตหรือจำหน่ายโดยบริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”)

6. การรับประกันจะไม่ครอบคลุมความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง เช่น สินค้าเปียกน้ำ สินค้าตกพื้น เป็นต้น และไม่ครอบคลุมถึงการสึกหรอจากการใช้งานตามปกติของสินค้า หรือความเสียหายต่อสินค้าที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ

7. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงสินค้าที่ถูกซ่อมหรือดัดแปลงโดย บุคคล / บริษัท / ห้างร้าน อื่น ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท

8. การรับประกันนี้จะมีผลเฉพาะสินค้าที่นำเข้าโดยบริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด และจัดจำหน่ายโดยห้างร้าน / บริษัท ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการโดยบริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น

9. การรับประกันมีผลบังคับใช้เฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น

10. การรับประกันจะมีผลใช้บังคับหลังจากที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนและได้รับการยืนยันจากทางบริษัทเรียบร้อยแล้วเท่านั้น โดยบริษัทจะส่งอีเมลหรือ SMS พร้อมด้วยรายละเอียดสินค้าที่ท่านซื้อ (รวมทั้งรายละเอียดของรุ่นและหมายเลขอ้างอิง) เพื่อยืนยันการรับประกันของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทไม่รับรองว่าท่านจะได้รับอีเมลหรือ SMS จากบริษัท และบริษัทไม่รับประกันข้อมูลส่วนตัว และ/หรือ ความปลอดภัยของอีเมล หรือ SMS ในการส่งผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือระบบสัญญาณโทรศัพท์ แล้วแต่กรณี

11. ในการรับประกัน บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาว่าการรับประกันที่ท่านลงทะเบียนมีผลบังคับได้หรือไม่ และท่านจะยอมรับการพิจารณาของบริษัทโดยไม่โต้แย้ง

12. แม้ว่าจะมีการลงทะเบียนและได้รับคำยืนยันการรับประกันจากทางบริษัทแล้วก็ตาม บริษัทขอให้ท่านเก็บใบเสร็จรับเงินฉบับจริงที่ท่านได้รับจากการซื้อสินค้าเอาไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงการซื้อสินค้าของท่าน โดยบริษัทมีสิทธิที่จะขอให้ท่านแสดงหลักฐานการซื้อสินค้าหรือส่งสำเนาใบเสร็จรับเงินดังกล่าวให้ทางบริษัทเพื่อการตรวจสอบและพิจารณาการให้การรับประกันสินค้า

13. ในกรณีที่ท่านลงทะเบียนหรือกรอกข้อความใด ๆ ลงบนเว็บไซต์นี้เป็นความเท็จ ท่านจะมีความผิดตามกฎหมายและทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เพื่อยกเลิกการรับประกันสินค้าให้แก่ท่าน หรือดำเนินการใด ๆ กับท่านตามแต่ที่บริษัทจะเห็นสมควร

ขอขอบคุณท่านที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) โปรดทราบว่าเว็บไซต์นี้ เป็นทรัพย์สินของบริษัท และเว็บไซต์นี้ได้ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะชนด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการเสนอการบริการให้กับลูกค้าของบริษัท

การใช้เว็บไซต์นี้ของท่านนั้น จะต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนด เงื่อนไข รวมถึงคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้ในเว็บไซต์นี้ หรือที่ได้ถูกกำหนดไว้โดยกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ การรักษาข้อมูลความลับ และกฎหมายในเรื่องการละเมิดสิทธิ

เมื่อท่านเข้ามาใช้เว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านได้ยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตนกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์นี้ รวมไปถึงกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ ดังนี้ ทางบริษัทจึงขอให้ท่านอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์อย่างถี่ถ้วน ในกรณีที่ท่านไม่ยอมรับหรือไม่ตกลงที่จะผูกพันตนกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์นี้ ท่านจะต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้

1. การใช้เว็บไซต์

บริษัทจำกัดสิทธิท่านในการใช้เว็บไซต์นี้เพื่อเข้าถึงการบริการของบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้ ภายใต้ข้อกำหนดในข้อ 2 และ ข้อ 3 ด้านล่างนี้ ท่านอาจจะทำการดาว์โหลด สำเนา จัดเก็บ หรือพิมพ์เนื้อหาของเว็บไซต์นี้ เพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงการบริการของบริษัทตราบเท่าที่ท่านใช้เว็บไซต์และเนื้อหาเหล่านั้นด้วยความสุจริต โดยท่านไม่อาจใช้เว็บไซต์และเนื้อหาเหล่านั้นในทางการค้าได้อย่างเด็ดขาด และท่านต้องไม่ใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์เพื่อกิจกรรมใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนและศีลธรรมอันดี

2. ทรัพย์สินทางปัญญา

เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดแจ้ง ข้อความ โปรแกรม ซอฟต์แวร์ ทั้งหมดที่เปิดให้ท่านได้ใช้หรือเข้าถึงได้บนเว็บไซต์นี้ และเนื้อหาต่าง ๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ (“เนื้อหาเว็บไซต์”) ซึ่งรวมไปถึงเครื่องหมายการค้า (ทั้งที่ได้จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน) กราฟฟิก ภายถ่าย รูปภาพ โลโก้ และเครื่องหมายบริการ (รวมเรียกว่า “ เครื่องหมาย”) และลักษณะ การจัดเรียง รวมถึงรูปลักษณ์และการใช้งานของเครื่องหมาย เป็นทรัพย์สินของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

เนื้อหาเว็บไซต์ทั้งหมดได้ถูกคุ้มครองโดยกฎหมายในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา

3. นโยบายไม่เรียกรับแนวคิดจากผู้อื่น

บริษัทได้มีการทำวิจัยและพัฒนาปรับปรุงโปรแกรม สินค้า และแนวปฏิบัติใหม่ ๆ และมีการดำเนินการแก้ไขปรับปรุง อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก การลงทุนทางธุรกิจ แผนการตลาด และอื่น ๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน โดยบริษัทได้มีการรวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา การดำเนินธุรกิจ และเทคโนโลยีด้วยตนเอง ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนที่อาจเกิดขึ้นระหว่างแนวคิดของบริษัทกับแนวคิดที่ได้ถูกเสนอให้แก่บริษัท บริษัทดำรงนโยบายที่จะไม่ยอมรับแนวคิดที่ไม่เป็นสาธารณะหรือเป็นความลับ

ในการเสนอแนวคิดให้กับบริษัท ท่านยอมรับและตกลงว่า บริษัทไม่มีข้อผูกพันที่จะต้อง ก) รักษาแนวคิดหรือข้อเท็จจริงที่บริษัทได้รับไว้เป็นความลับ ข) ศึกษา ประเมิลผล พิจารณา หรือนำแนวคิดที่ได้รับมาใช้ ค) ส่งคืนสิ่งที่บริษัทได้รับ หรือ ง) จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ท่านหรือบุคคลที่สามสำหรับแนวคิดที่บริษัทได้รับ

4. ข้อจำกัดการใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดแจ้งบนเว็บไซต์ หรือท่านได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท ท่านไม่มีสิทธิที่จะดัดแปลง สำเนา ดาวน์โหลด จำหน่าย ส่งผ่าน แสดง จัดพิมพ์ ขาย ให้สิทธิ สร้างงาน หรือใช้ เครื่องหมายหรือเนื้อหาเว็บไซต์ที่อยู่บนเว็บไซต์ในประการใด ๆ ในทางทางธุรกิจหรือในเชิงสาธารณะ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การนำไปใช้อย่างเป็น Meta Tags ในเว็บไซต์อื่น ๆ

ไม่มีเนื้อหาใดในสัญญานี้ได้มอบสิทธิในเครื่องหมายหรือเนื้อเว็บไซต์ใด ๆ ให้แก่ท่าน โดยไม่มีการระบุไว้เป็นการเฉพาะในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

5. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญานี้ มีไว้สำหรับการใช้เว็บไซต์นี้เท่านั้น เว็บไซต์นี้อาจมีจุดเชื่อมต่อ (link) ไปยังเว็บไซต์ และเนื้อหาอื่นของบุคคลภายนอก (“ เนื้อหาเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก”) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน

บริษัทไม่ได้เป็นผู้จัดการดูแล ตรวจสอบ หรือปรับปรุง และไม่ได้มีอำนาจควบคุมเว็บไซต์ หรือเนื้อหาเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกแต่อย่างใด

บริษัทไม่รับรองหรือยอมรับเนื้อหาเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก และบริษัทไม่มีความรับผิดชอบ หรือการรับประกันในความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความตรงต่อเวลา หรือความน่าเชื่อถือของเนื้อหาเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก หากท่านใช้จุดเชื่อมต่อไปยังเนื้อหาเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก ท่านจะต้องรับความเสี่ยงภัยทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว นอกจากนี้ การอ้างอิงถึงสินค้า การบริการ กระบวนการ หรือข้อมูลใด ๆ ด้วยชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือ การอ้างอิงอื่นใด จะไม่ถือว่าเป็นการรับรอง สนับสนุน หรือแนะนำโดยบริษัทแต่อย่างใด

ท่านอาจพบข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมในหน้าแต่ละหน้าของเว็บไซต์นี้เป็นการเฉพาะ การใช้หน้าเว็บไซต์นั้น ๆ จะระบุให้ท่านปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมนั้น ๆ หากว่ามีความขัดแย้งกันระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้กับข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ระบุไว้ไม่ว่าในส่วนใดของเว็บไซต์นี้ ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมนั้นใช้บังคับ

6. การปรับปรุงและแก้ไข

เนื้อหาเว็บไซต์นี้ ได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของท่าน และอาจถูกปรับปรุงและแก้ไขโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ บริษัทอาจทำการแก้ไข ปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไข และเนื้อหาเว็บไซต์ได้ทุกเมื่อเป็นครั้งคราว

ท่านรับทราบและยอมรับว่าท่านจะต้องผูกพันกับเนื้อหาที่ได้รับการปรับปรุงและแก้ไขและท่านจะต้องหาโอกาสเข้ามาเพื่ออ่านทบทวนเนื้อหาดังกล่าว บริษัทขอแนะนำให้ท่านหมั่นเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อการอ่านทบทวนและรับทราบข้อตกลงและเงื่อนไขที่เป็นปัจจุบันของเว็บไซต์นี้ และเพื่อรับทราบการแก้ไขและปรับปรุงของเนื้อหาเว็บไซต์

7. ไม่มีการรับประกัน

เว็บไซต์ และเนื้อหาเว็บไซต์นี้ รวมถึงการบริการที่เกี่ยวข้อง จะถูกจัดหาให้ “ตามควร” โดยไม่มีการรับประกันในลักษณะใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย บริษัทขอปฏิเสธการให้การรับประกันทุกประเภท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การรับประกันโดยทางพฤตินัยในประโยชน์ทางการค้าและความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นการเฉพาะ กรรมสิทธิ การไม่ละเมิดสิทธิ ความปลอดภัย เนื้อหาสารสนเทศ ระบบบูรณาการ หรือความถูกต้องและการรับประกันการใช้สอยอย่างสงบ

บริษัทไม่รับรองหรือรับประกันว่าเว็บไซต์นี้ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Application) และการปฎิบัติงานของระบบ (Functionalities) ปราศจากไวรัส (Virus) หรือองค์ประกอบอื่นที่เป็นอันตราย และท่านต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงทั้งหมดสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายทั้งปวงที่อาจเกิดขึ้นกับท่านจากการที่ท่านเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ บริษัทไม่รับประกันความต่อเนื่องหรือการไม่หยุดชะงักในการใช้งานเว็บไซต์นี้ และบริษัทไม่รับประกันว่าจะปราศจากข้อผิดพลาดในการใช้งาน และไม่รับประกันความปลอดภัยในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ หรือการบริการของบริษัท เนื่องจากการปฏิบัติการของเว็บไซต์นี้อาจถูกแทรกแซงด้วยปัจจัยหลายอย่างที่นอกเหนือความควบคุมของบริษัท

8. การจำกัดความรับผิด

บริษัทขอปฏิเสธความรับผิดใด ๆ และไม่มีกรณีใด ๆ ที่บริษัท และพนักงาน กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือลูกจ้างของบริษัทจะต้องรับผิดไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยทางอ้อม จากความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเหตุบังเอิญ ความเสียหายต่อเนื่อง ความเสียหายในเชิงลงโทษ หรือความเสียหายพิเศษ หรือความเสียหายอื่นใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การสูญเสียสิทธิในการใช้ การสูญเสียกำไร การสูญเสียข้อมูล ไม่ว่าในการกระทำทางสัญญา ทางละเมิด หรือทางอื่นใด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเหตุจากความประมาท) ที่เกิดขึ้นจากการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงหรือการใช้เว็บไซต์ (แม้ว่าบริษัทจะได้รับแจ้งแล้วว่าอาจมีความเสียหายเช่นนั้นเกิดขึ้นได้) รวมถึงความรับผิดที่เกี่ยวกับไวรัส (Virus) แม็คโคร (Macro) หรือซอฟท์แวร์อื่น ที่อาจทำให้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่านเสียหาย

9. ข้อจำกัดของข้อ 7 และ ข้อ 8

ในกรณีที่กฎหมายที่บังคับใช้ไม่อนุญาตให้บริษัทจำกัดหรือยกเว้นความรับผิดจากเหตุบังเอิญหรือความรับผิดต่อเนื่อง ดังนี้ ข้อจำกัดความรับผิดที่ระบุไว้ในข้อ 7 และข้อ 8 อาจจะไม่สามาถใช้บังคับได้ในบางส่วนตามที่กฎหมายกำหนด

แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ไม่มีกรณีใดที่ความรับผิดของบริษัทต่อความเสียหาย ความสูญเสีย และมูลเหตุแห่งความเสียหายของท่านจะเกินไปกว่าจำนวนเงินที่ท่านได้จ่ายให้แก่บริษัทเพื่อสิทธิแห่งการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ (หากมี)

10. ห้ามการเชื่อมโยง

บริษัทห้ามไม่มีการสร้างจุดเชื่อมโยง ไฮเปอร์เท็กซ์ (hypertext) ที่ไม่ได้รับอนุญาตบนเว็บไซต์นี้ และห้ามไม่ให้กำหนด เนื้อหาเว็บไซต์ใด ๆ ที่ได้เปิดให้เข้าถึงบนเว็บไซต์นี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกจุดเชื่อมโยงหรือการกำหนด เนื้อหาที่ไม่ได้รับอนุญาต และบริษัทขอปฏิเสธความรับผิดชอบใด ๆ ต่อ เนื้อหาเว็บไซต์ที่เปิดให้เข้าถึงหรือหน้าเว็บใด ๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้

11. การยุติการใช้เว็บไซต์

บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกสิทธิของท่านในการใช้เว็บไซต์นี้โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าตามที่บริษัทจะเห็นสมควร และมีสิทธิที่จะกีดกัน (block) และขัดขวางการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ต่อไปในอนาคต การที่ท่านไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้ถือเป็นการเพิกถอนสิทธิของท่านในการใช้เว็บไซต์นี้รวมถึงบริการภายในเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ รวมไปถึงเป็นการเพิกถอนการได้สิทธิใด ๆ ของท่านภายใต้สัญญาฉบับนี้

บริษัทสงวนสิทธิที่จะเรียกเอาค่าชดเชยหรือการเยียวยาตามกฎหมายที่เป็นธรรมต่อการที่ท่านฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ รวมถึงมีสิทธิที่จะกีดกัน (block) เลขที่อยู่อินเทอร์เน็ต (internet address) ในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้เป็นการเฉพาะ

12. ค่าสินไหมทดแทน

ท่านตกลงที่จะจ่ายค่าชดเชยและป้องกันบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ พนักงาน กรรมการ ตัวแทน และลูกจ้าง ของบริษัท จากการเรียกร้องหรือการทวงถาม ซึ่งรวมไปถึงการเรียกร้องค่าดำเนินการทางด้านกฎหมายของบุคคลภายนอก ที่เกิดขึ้นจากการที่ท่านได้กระทำฝ่าฝืนสัญญาฉบับนี้ หรือจากการที่ท่านได้ฝ่าฝืนกฎหมายหรือสิทธิของบุคคลภายนอก และท่านยังตกลงที่จะชดใช้บริษัทสำหรับค่าเสียหายใด ๆ ทั้งปวงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท หรือธุรกิจของบริษัท หรือเว็บไซต์นี้ ที่เกิดขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเว็บไซต์นี้

13. ขอบเขตอำนาจและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ในฐานะที่เป็นผู้ใช้เว็บไซต์นี้ ท่านตกลงที่จะอยู่ภายใต้การบังคับของกฎหมายแห่งประเทศไทยโดยที่ไม่คำนึงถึง หลักอันว่าด้วยการ ขัดกันแห่งกฎหมาย การกระทำใด ๆ ทั้งปวงเพื่อทำให้สัญญานี้มีผลบังคับใช้ หรือ การแก้ปัญหาข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากสัญญานี้ จะถูกพิจารณาโดยศาลที่มีเขตอำนาจในประเทศไทย และท่านได้ให้ความยินยอมและตกลงที่จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจและอาณาเขตของศาลดังกล่าว

14. โมฆะแยกส่วน

ในสัญญานี้ หากมีข้อความหรือข้อตกลงใดที่เป็นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์ ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ย่อมไม่กระทบถึงส่วนที่สมบูรณ์ในสัญญาฉบับนี้ โดยให้แยกส่วนที่เป็นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์นั้นออกจากส่วนที่สมบูรณ์ และให้ข้อความหรือข้อตกลงส่วนที่สมบูรณ์นั้นยังคงมีผลบังคับต่อไป

15. การติดต่อบริษัท

ท่านอาจส่งคำถามหรือความเห็นของท่านเกี่ยวกับสัญญานี้มายังบริษัทที่เบอร์โทรศัพท์ 02- 2706000